Introducció

La present Política de Privacitat ha sigut desenvolupada tenint en compte la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com el reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, referent el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objectiu posar a coneixement dels titulars de les dades personals, respecte els quals s’està recopilant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les dades, entre altres coses, la finalitat dels tractaments, les dades de contacte per exercir el dret que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat, entre altres coses.

Responsable del tractament

En termes de protecció de dades FESMES XXI S.L., ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als arxius/tractaments identificats en la present política, concretament a l’apartat de Tractament de Dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

Responsable del Tractament: FESMES XXI S.L.

Direcció postal: Ronda Sant Ramon de Penyafort, s/n, 08930, Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Direcció electrònica: informacio@cembesos.com

Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten, en aquest cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquestes, d’ara endavant interessat. Aquesta informació serà tractada de manera legal, lícita i transparent en relació a l’interessat. Per una altra banda, les dades personals seran recollides per finalitats determinades explícites i legítimes, no essent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per cada cas i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que es pugui donar consentiment exprés, precís i inequívoc pel tractament de les seves dades, conforme els següents aspectes.

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per les quals es du a terme cadascun dels tractaments es recullen a les clàusules informatives incorporades a cada una de les vies d’anotació de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

Tot i així, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, servei, formulari o sistema d’anotació de dades que el titular utilitzi.

Legitimització

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, FESMES XXI S.L. obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquestes, mitjançant la incorporació de les clàusules de consentiment informant a tots els diferents mètodes de recollida d’informació.

Tot i això, en el cas que no es demanés consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en el qual s’empara FESMES XXI S.L., es l’existència d’una llei o norma específica que autoritza o exigeix el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, FESMES XXI S.L., no procedeix a la cessió o comunicació de les dades personals a terceres entitats, només les que siguin requerides legalment, tot i així, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informaran a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament a l’interessat, tot i així, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins de cada termini raonable, un cop obtingudes les dades, i com a molt tard al cap d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recopilada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada aconseguida la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se només a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant un termini de prescripció d’aquestes, complint el mencionat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació es recolliran els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTTERMINIREF. LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social4 anysArticle 21 del Real Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, en el qual s’aprova el text de la Llei sobre Infraccions y Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils6 anysArt. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals4 anysArticles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis1 mesInstrucció 1/1996 de la AEPD
Videovigilància1 mesInstrucció 1/2006 de la AEPDLlei Orgànica 4/1997

Dades de navegació

En relació a les dades de navegació que es poden tractar a través de la pàgina web, en el cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada a la nostra pàgina web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de FESMES XXI S.L.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan essent tractades, la finalitat del tractament que s’estigui fent, les categories de dades que es tractin, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents casos:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Quan el titular de les dades en retiri en consentiment.
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament.
  • Quan s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base a l’art. 8 apartat 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan sigui d’algun dels següents supòsits:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud de les dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per les finalitats per les quals van ser recopilades, però l’interessat les necessiti per la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un formulari estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica i a no transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment.
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a FESMES XXI S.L., mitjançant un escrit, remès a la següent direcció: Ronda Sant Ramon de Penyafort s/n 08930 SANT ADRIÀ DEL BESÒS (Barcelona) indicant a la línia d’Assumpte el dret que es vol exercir.

En aquest sentit, FESMES XXI S.L., atendrà a la sol·licitud en la major brevetat possible i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per FESMES XXI S.L. son aquelles requerides, de conformitat amb l’establert a l’article 32 de RGPD. En aquest sentit, FESMES XXI, S-L., tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i llibertats de les persones físiques, tenen establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, FESMES XXI S.L. té implementats els mecanismes suficients per:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Mantenir en l’anonimat/pseudònim i xifrar les dades personals, en el seu cas.